Tuesday, May 12, 2009

Philippus I

246 - 247 A.D.
year 3 - Γ
22mm x 22mm, 11.59 g.
Obv. - Philippus I bust right:

Rev. - Homonia, 1