Tuesday, May 12, 2009

Philippus I

246 - 247 A.D.
year 3 - Γ
23mm x 23mm, 13.70 g.
Obv. - Philippus I bust right:

Rev. - Helios, 2