Tuesday, May 12, 2009

Philippus I

248 - 249 A.D.
year 5 - Є
22mm x 22mm, 12.39 g.
Obv. - Philippus I bust right:

Rev. - Tyche, 1