Tuesday, May 12, 2009

Philippus I

249 A.D.
year 6 - ς or S
24mm x 24mm, 15.07 g.
Obv. -
Philippus I bust right:

Rev. - Tyche, 3