Tuesday, May 12, 2009

Philippus I

247 - 248 A.D.
year 4 - Δ
23mm x 23mm, 12.31 g.
Obv. -
Philippus I bust right:

Rev. - Nike, 1